Normy UE

EUROPEJSKA DYREKTYWA 89/686/EWG

Dyrektywa dotycząca środków ochrony indywidualnej określa i zawiera:
 • zakres, wprowadzenie na rynek i swobodny obrót
 • procedury certyfikacji, ocenę typu wg UE
 • oznaczenie „CE” oraz wymagania dotyczące tego oznaczenia
 • podstawowe wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 • wymagania dotyczące dokumentacji technicznej wyrobu
 • warunki jakie powinny spełniać jednostki notyfikowane tzn. uprawnione do badań typu WE
 • wzór deklaracji zgodności
Dyrektywa ta wprowadza również podział środków ochrony indywidualnej na trzy kategorie:
 • Kategoria I - dla minimalnych zagrożeń.
 • Kategoria II - dla średnich zagrożeń, wymagane jest uzyskanie certyfikatu typu WE w jednostce notyfikowanej.
 • Kategoria III - do ochrony przed najwyższym poziomem ryzyka mechanicznego oraz termicznego, testowane i zatwierdzone przez jednostkę notyfikowaną, wraz z niezależnym systemem jakości gwarantującym jednorodność produkcji.

Zgodnie z postanowieniami Recommendation for Use Sheet no CNB/P/00/136 tj. dokumentów, w których Komisja Europejska publikuje swe zalecenia odnoszące się do interpretacji oraz stosowania dyrektywy 89/686/EWG od 1 stycznia 2011 jednostka notyfikowana stosuje procedurę dotyczącą wydawania certyfikatów oceny typu WE środków ochrony indywidualnej z 5-letnim okresem ważności.

Uwaga!


9 marca 2016 wydane zostało nowe rozporządzenie w sprawie środków ochrony indywidualnej (UE) 2016/425.
21 kwietnia 2018 zastąpi ono obowiązującą od 1989 dyrektywę 89/686/EWG.

Poniżej zamieszczamy link do pobrania artykułu opublikowanego w miesięczniku Bezpieczeństwo Pracy, wydawanym przez CIOP-PIB.
Plik do pobrania w formacie PDF. Prosimy kliknąć tutaj aby zapisać plik na dysku.
Mamy nadzieję, że lektura pozwoli Państwu bliżej zapoznać sie ze zmianami jakie wprowadza nowe rozporządzenie (UE) 2016/425.
EN 420 - Rękawice ochronne

Wszystkie rękawice ochronne powinny spełniać kryteria europejskiej normy EN 420, która określa wymagania ogólne i odpowiednie
procedury badawcze, dotyczące projektowania i konstrukcji rękawic oraz ochron ramienia, definicję wielkości, wygody użytkowania,
zręczność, skuteczność rękawic oraz ich nieszkodliwość. Zobowiązuje producenta do odpowiedniego oznakowania rękawic oraz dołączenia
informacji dotyczącej sposobu użytkowania, przechowywania i czyszczenia.
Znak graficzny oznaczający konieczność zapoznania się z informacjami producenta, dołączonymi do rękawic  iko.jpg .
Każda rękawica przekazana do użytkownika powinna być oznakowana w sposób trwały, czytelny, widoczny. Oznakowanie powinno zawierać
następujące informacje:
 • nazwa, znak handlowy lub inne dane określające producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela
 • nazwa rękawicy lub jej symbol pozwalający użytkownikowi zidentyfikować produkt z jego producentem lub autoryzowanym przedstawicielem
 • oznaczenie wielkości
 • oznaczenie „CE”
 • odpowiednie piktogramy wraz z poziomami skuteczności i odniesieniem do normy EN


EN 388:2003 - Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

Norma określa wymagania, metody badań, znakowanie oraz informacje, które mają być dostarczone w odniesieniu do rękawic i ochron
ramienia chroniących przed zagrożeniami mechanicznymi wskutek ścierania, przecięcia, rozdzierania oraz przekłucia. Dane te winny być
przedstawione w formie piktogramu wraz z numerem normy i danymi określającymi poziom skuteczności przed zagrożeniami.

1.jpg


Poziomy skuteczności w zakresie odporności mechanicznej rękawic.

Poziom skuteczności 0
1
2 3 4 5
Odporność na ścieranie (cykle)  <100  100    500    2000  8000  n/d    
Odporność na przecięcie (wskaźnik) <1,2 1,2 2,5 5 10 20
Wytrzymałość na rozdzieranie [N] <10 10 25 50 75 n/d
Odporność na przekłucie [N] <20 20 60 100 150 nd

• odporność na ścieranie: określa ilość cykli niezbędnych do uszkodzenia próbki przy stałej prędkości (od 0 do 4);
• odporność na rozcięcie ostrym narzędziem: określa ilość cykli niezbędnych do przecięcia próbki przy stałej prędkości (od 0 do 5);
• odporność na rozerwanie: określa (w niutonach) maksymalną siłę niezbędną do rozdarcia próbki. (od 0 do 4);
• odporność na przekłucie: określa (w niutonach) siłę niezbędną do przebicia próbki znormalizowanym przebijakiem. (od 0 do 4)

Uwaga!

Poniżej przedstawiamy zmiany jakie wnosi nowelizacja normy EN 388:2016 (PN-EN 388:2017-02):

1] Test nożem okrągłym (Couptest) został doprecyzowany poprzez lepszą kontrolę ostrza testowego, w szczególności jeśli materiał rękawicy tępi ostrze. W takiej sytuacji testem odniesienia staje się EN ISO 13997.
2] Dodany został piąty znak (litera A, B, C, D, E lub F) pod piktogramem określający poziom ochrony przed przecięciem zgodnie z metodą ISO 13997 otrzymany po wykonaniu badania na przyrządzie TDM-100 (Tonodynamometer).
3] Jeśli w czasie testu materiał, z którego wykonana jest rękawica nie tępi ostrza noża, test Couptest pozostaje testem odniesienia. Istnieje jednak dobrowolna możliwość podania poziomu odporności zgodnie z normą ISO 13997.
4] Badanie odporności na przetarcie wykonywane jest teraz nowym rodzajem papieru ściernego (Klingspor PL31B 180), który jest bardziej powtarzalny od dotychczas stosowanego..
5] Nowy test według normy EN 13594:2015, umożliwia podanie poziomu ochrony przed uderzeniami. Jeśli rękawice zostały poddane badaniu, litera „P” jest dodana do pięciu znaków pod piktogramem.EN 407 - Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi

Norma określa wydajność termiczną rękawic ochronnych w przypadku oddziaływania wysokiej temperatury i/lub ognia. Rękawice chroniące przed gorącymi czynnikami termicznymi to rękawice, które chronią ręce pracownika przed gorącem i/lub ogniem występującymi na stanowisku pracy w jednej lub kilku postaciach tj.: ognia, ciepła kontaktowego, ciepła konwekcyjnego, ciepła promieniowania, drobnych rozprysków stopionych metali, dużych ilości stopionego metalu. Zgodnie z normą rękawice powinny spełniać wymagania ogólne oraz wymagania dotyczące odporności na ścieranie oraz wytrzymałości na rozdzieranie. Dla każdego z ww. parametrów określono cztery poziomy skuteczności, które określa się dla danego typu rękawic na podstawie wyników badań laboratoryjnych. W zależności od przewidywanego zakresu stosowania rękawic, powinny charakteryzować się one odpowiednimi poziomami skuteczności w zakresie poszczególnych parametrów. Należy przy tym podkreślić, że ocenia się tylko te parametry, które odpowiadają zagrożeniom podczas przewidywanego przez producenta zakresu użytkowania rękawic. W tabeli poniżej przedstawiono parametry i przyjęte dla nich poziomy skuteczności zgodnie z normą EN 407 odnośnie odporności na bezpośredni kontakt z gorącym przedmiotem.

2.jpg                           3.jpg

W przypadku rękawic chroniących przed czynnikami gorącymi w ich znakowaniu stosuje się znak graficzny przedstawiony na powyższym rysunku. Obok tego znaku jest podany numer normy tj. EN 407 wraz z sześcioma cyframi kodu odnoszącymi się do parametrów ochronnych.EN 511 - Rękawice chroniące przed niskimi temperaturami

Norma ta dotyczy wszystkich rękawic, które mają zapewnić ochronę rąk przed zimnem konwekcyjnym i kontaktowym do temperatury -50°C. Ochronę przed niskimi temperaturami wyraża piktogram z serią 3 poziomów ochrony, odnoszących się do określonych właściwości ochronnych. Wszystkie rękawice muszą osiągnąć co najmniej 1 poziom odporności na ścieranie i rozerwanie.

4.jpg


EN 1149-1 - Rękawice antystatyczne

Norma określa wymagania oraz metody badań dotyczące odzieży ochronnej zdolnej do odprowadzania ładunku elektrostatycznego, w celu zapobiegania wyładowaniom zdolnym do zainicjowania zapłonu. Norma nie wymaga umieszczania znaku graficznego na instrukcji wyrobu a jedynie wyniki badań oraz warunki w jakich badanie zostały przeprowadzone.

5.jpg

Kontakt z żywnością
Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością muszą spełniać wymagania Rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Rozporządzenie (w formie zmiany rozporządzenia) (WE) Nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011.
W jakimkolwiek przypadku wyroby te nie mogą powodować przenikania do żywności substancji w ilościach, które mogą: stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka, powodować niemożliwe do przyjęcia zmiany w składzie takiej żywności lub powodować pogorszenie jej cech organoleptycznych. Do materiałów i wyrobów, które w chwili wprowadzania do obrotu nie weszły jeszcze w kontakt z żywnością, dołącza się symbol, którego wzór przedstawia kieliszek i widelec.

6.jpg

W zakresie certyfikacji wyrobów dopuszczonych do kontaktu z żywnością współpracujemy z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładem Higieny.

7.jpg

8.jpg